Velikáni fyziky - Max Planck

  • Valentín Korinek | 13 Júl 2020
    Svet fyziky
Nemecký fyzik Max Karl Ernest Ludwig Planck
Max Karl Ernst Ludwig Planck
 (23. 4. 1858 - 3. 10. 1947)

 
Nemecký fyzik Max Karl Ernest Ludwig Planck sa narodil 23. apríla 1858 v Kieli. Jeho otec bol profesor ústavného práva na univerzite v Kieli a neskôr v Göttingene. Planck sa zapísal do dejín klasickej termodynamiky a tiež teórie relativity objavom vzťahu medzi hybnosťou, energiou a hmotnosťou.

Po maturite sa mladý Planck rozhodoval medzi dráhou klavírneho virtuóza a fyzika. V roku 1867 sa rodina presťahovala do Mníchova. Od roku 1874 tam Max Planck študoval na univerzite. Navzdory radám svojho profesora fyziky, že táto veda je uzavretá a nestojí za to, aby sa jej mladý človek venoval, sa napokon rozhodol venovať práve fyzike. Jeho obľúbenou oblasťou bola termodynamika, a tak sa dostal k termodynamike strojov. Neskôr študoval na univerzite v Berlíne (u fyzikov takých zvučných mien ako boli Helmholtz a Kirchhoff).

V rokoch 1880-1885 prednášal na univerzite v Mníchove. V roku 1885 prešiel Planck na univerzitu v Kieli. V tom istom roku sa oženil so svojou kamarátkou z detstva, Máriou Merckovou (zomrela v roku 1909). 1889-1927 po Kirchhoffovej smrti prevzal jeho miesto na katedre teoretickej fyziky v Berlíne.

Okrem toho, že sa Max Planck venoval predovšetkým pedagogickej činnosti a ako profesor teoretickej fyziky na univerzite v Berlíne napísal veľkú učebnicu tohto oboru, podieľal sa aj na vývoji klasickej termodynamiky, teda formuláciám prvej a druhej vety termodynamickej. Zasadil sa o zdôraznenie pojmu entropia (pojem zaviedol R. Clausius) a zovšeobecnil tretiu termodynamickú vetu, ktorá sa týka práve entropie.

Planckov zákon vyžarovania
Rok 1900. Planck, ktorý je zakladateľom kvantovej teórie, sa zaoberal vyžarovaním telies. V priebehu dvoch mesiacov odvodil teoretické zdôvodnenie svojho vzťahu na základe predpokladu, že sa energia šíri nespojito a to po kvantách (energia vyžarovania je úmerná frekvencii alebo vlnovej dĺžke). Planckova teória svetelného kvanta vzbudila len malú pozornosť. Prvý z tých, čo ju ďalej rozvinuli bol Einstein, ktorý za jej pomoci vysvetlil fotoelektrický jav.

Planckov zákon vyžarovania popisuje rozdelenie spektrálnej hustoty Hλ, žiarenia čierneho telesa:


Hλ = 2 π . h .c2 . λ-5 . (eh . c / k . λ . T - 1)-1,

 

kde h - Planckova konštanta, k - Boltzmannova konštanta, c - rýchlosť svetla vo vákuu, T - teplota.
V rokoch 1912 až 1943 zastával Max Planck funkciu tajomníka sekcie matematiky a prírodných vied Pruskej akadémie vied. Jej členom bol od roku 1894. V roku 1918 dostal Nobelovu cenu za fyziku (objav kvantovej teórie).


V osobnom živote bol Planck ťažko zasiahnutý oboma svetovými vojnami. V prvej svetovej vojne zomrel jeho najstarší syn a v roku 1945 bol na základe obvinení z príprav atentátu na Hitlera, popravený jeho druhý syn.


Max Karl Ernest Ludwig Planck zomrel 3. októbra 1947 v nemeckom Göttingene.


 
Planckov hrob v Göttingene